Sertifikavimo procedūra plačiau Grįžti

Sertifikavimas atliekamas pagal A ir B schemas (žr. sertifikavimo schema A, sertifikavimo schema B). Sertifikavimas apima gaminio bandymus, gamybos sąlygų tikrinimą, priežiūrą sertifikato galiojimo laikotarpyje.

A schema.  Sertifikatas išduodamas gaminių serijai, su gaminio bandymais, gamybos sąlygų tikrinimu  ir kasmetine priežiūra sertifikato galiojimo laike.

B schema. Sertifikuojamas vienas gaminys, atliekant gaminio bandymus, arba keletas gaminių su 100% gaminių patikra. Sertifikatas išduodamas konkretiems gaminiams (gaminių tipams).

 

Paraiškos pateikimas
Savo pageidavimą sertifikuoti gaminį klientas išreiškia pateikdamas SERTIKAI paraišką. Kartu su paraiška priimami sertifikavimui reikalingi dokumentai:

Gamybos sąlygų tikrinimas
Gamybos sąlygų tikrinimo tikslas - nustatyti, ar gamintojas sugeba užtikrinti gaminamo produkto kokybės stabilumą sertifikato galiojimo laikotarpiu, t.y., ar gali pademonstruoti kokybės sistemą, užtikrinančią, kad gaminys nuolat atitiktų standarto, kurio atitikčiai buvo sertifikuotas, reikalavimus.

 

Licencinės sutarties sudarymas ir sertifikato išdavimas
Teises (licenciją) naudoti atitikties sertifikatą ir atitikties ženklą gauna pareiškėjas tik pasirašęs su SERTIKA licencinę sutartį. Licencinėje sutartyje nustatomos sąlygos, kurių turi laikytis abi sutarties šalys. Licencinė sutartis numato sertifikuoto gaminio priežiūrą, kurios tikslas įsitikinti, kaip pareiškėjas (Licencijos gavėjas) užtikrina, kad produkcija nuolat atitiktų jai keliamus reikalavimus ir kad atitikties ženklas būtų teisingai naudojamas. Pareiškėjas raštu gali prašyti SERTIKĄ išduoti jam reikalingą skaičių atitikties sertifikatų kopijų.

 

Sertifikuotos produkcijos ženklinimas
Sertifikato savininkas gali ženklinti savo produkciją SERTIKOS atitikties ženklu. Jei dėl gaminio mažų gabaritų ar kitų priežasčių ženklo negalima pažymėti ant jo korpuso, jis gali būti įrašomas ant pakuotės ar gaminio eksploatacinėje dokumentacijoje.

 

Sertifikuotų gaminių atitikties priežiūra bei sertifikato veikimo sustabdymas ar anuliavimas
SERTIKA, sudarydama licencinę sutartį su pareiškėju, įpareigoja jį laikytis sertifikavimo sistemoje veikiančių taisyklių, teikti informaciją apie numatomus sertifikuoto gaminio konstrukcijos, technologijos, medžiagų ir komplektuojančių detalių, kokybės sistemos pakeitimus. SERTIKA, gavusi tokią pareiškėjo informaciją, turi nustatyti, ar šie pakeitimai turės įtakos sertifikuoto gaminio atitikčiai saugos reikalavimams. Jei nustatoma, kad pakeitimai įtakos gaminio saugą, SERTIKA raštu įspėja pareiškėją dėl būtinumo atlikti gaminių su pakeitimais saugos bandymus iki tos datos, nuo kurios pakeitimai įsigalios. Laiku neatlikus bandymų, atitikties sertifikatas stabdomas iki bandymai bus atlikti, bet ne ilgesniam kaip 6 mėn laikotarpiui - po to sertifikatas anuliuojamas. Apie sertifikato anuliavimą SERTIKA privalo informuoti pareiškėją ir VASPVT.

 

Licencine sutartimi pareiškėjas įpareigojamas teikti informaciją SERTIKAI apie gaunamas iš vartotojų pretenzijas ir priemones trūkumams šalinti.

 

Atsižvelgdama į pareiškėjo teikiamą informaciją apie savo gaminamos produkcijos kokybę, arba esant vartotojų skundams, SERTIKA vykdo gamybos sąlygų priežiūrinius patikrinimus gamyboje. Atlikdama šį patikrinimą, SERTIKA vadovaujasi „Produkcijos gamybos sąlygų tikrinimo metodika". Kai neigiamos informacijos apie sertifikuotą produkciją nėra, eilinis gamybos sąlygų tikrinimas atliekamas vieną kartą per metus.

 

Priežiūrinio gamybos sąlygų ir produkcijos kokybės stabilumo tikrinimo metu gali būti atliekami:

SERTIKA, atlikdama periodinę sertifikuotos produkcijos priežiūrą pagal licencinę sutartį, kontroliuoja atitikties sertifikavimo ženklų naudojimo pagrįstumą. Užfiksavusi neteisingą ar nepagrįstą atitikties sertifikato ar ženklo naudojimo atvejį, SERTIKA apie tai praneša pažeidėjui, nurodydama terminą pažeidimui pašalinti bei informuoja raštu VASPVT. Jei pažeidimas nepašalinamas laiku, SERTIKA sustabdo arba anuliuoja atitikties sertifikato veikimą bei raštu informuoja VASPVT.

 

Sertifikato veikimas taip pat gali būti sustabdomas, jei patikrinimų metu randame trūkumus, kurie gali turėti įtakos produkcijos saugai:

Sprendimą apie sertifikato galiojimo stabdymą priima sertifikavimo padalinio vadovas, apie tai raštu informuodamas pareiškėją. Tuo atveju, jei pareiškėjas gali pašalinti neatitikimo priežastis ir be pakartotinių bandymų patvirtinti atitiktį normatyviniams dokumentams, atitikties sertifikato galiojimas stabdomas iki 3 mėn. O jei šių sąlygų įvykdyti negali ir neatitiktys gali sukelti grėsmę gaminio vartotojui, priimamas sprendimas apie sertifikato anuliavimą. Apie sertifikato stabdymą ar anuliavimą raštu informuojama VASPVT, o pareiškėjui raštu pareiškiamas draudimas toliau realizuoti sertifikuotą produkciją, kol nebus išspręstas klausimas dėl tolesnio sertifikato taikymo. Jei sertifikatas buvo anuliuotas, tai naujas sertifikatas tam gaminiui gali būti išduotas tik atlikus visą sertifikavimo procedūrą iš naujo. 

 

Sertifikuoto gaminio skundų ir apeliacijų nagrinėjimas
Pareiškėjas turi teisę pareikšti nepasitenkinimą SERTIKOS priimtais sprendimais bei atliktų darbų kokybe, raštu pateikdamas skundą SERTIKOS direktoriui.


Jei pareiškėjo skundas pripažįstamas pagrįstu, numatomi būdai ir priemonės pareiškėjo skundui patenkinti, įskaitant papildomų ir pakartotinių bandymų atlikimą SERTIKOS lėšomis. Apie priimtą sprendimą ir jo realizavimo terminus per savaitę pareiškėjas informuojamas raštu.

 

Atlikus visus su skundo nagrinėjimu ir tenkinimu susijusius darbus, pakoreguota sertifikavimo medžiaga išduodama pareiškėjui.


Pareiškėjas, nepatenkintas SERTIKOS priimtais sprendimais, per dvi savaites turi teisę paduoti apeliaciją Nešališkumo užtikrinimo komitetui (toliau - NUK).

 

Pareiškėjas, dėl kokių nors priežasčių nepatenkintas NUK priimtais sprendimais, per dvi savaites gali pateikti apeliaciją apeliacinei komisijai prie Nacionalinio akreditacijos biuro, kuri apeliaciją nagrinėja savo nustatyta tvarka.