LST ISO 45001:2018

LST ISO 45001:2018 Darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistemos sertifikavimas

Standarto žymuo

LST ISO 45001:2018 Darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistemos. Reikalavimai ir taikymo nurodymai (tapatus ISO 45001:2018) Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for use (ISO 45001:2018, identical) ISO 45001:2018.

Trumpai

ISO 45001 standartas (keičiantis BS OHSAS 18001 standartą) yra tarptautinis standartas, keliantis reikalavimus darbuotojų saugos ir sveikatos (žinoma kaip DSS) vadybos sistemai. Įmonėje diegiama vadybos sistema sudarys galimybę organizacijai užtikrinti saugias ir sveikas darbo vietas, užkirsti kelią su darbu susijusioms traumoms ir susirgimams ir nuolat gerinti jos veiksmingumą. DSS vadybos sistemos įgyvendinimas yra organizacijos strateginis ir veiklos sprendimas.

Tikslas

Pagrindinis darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) vadybos sistemos tikslas – užtikrinti darbuotojų saugos ir sveikatos rizikos ir galimybių vadybos struktūrą. Standarte ISO 45001:2018 nurodoma, kad „DSS vadybos sistemos tikslas ir numatomi rezultatai - užkirsti kelią su darbu susijusioms darbuotojų traumoms ir susirgimams bei užtikrinti saugias ir sveikas darbo vietas“. Organizacijai yra labai svarbu eliminuoti pavojus ir sumažinti DSS rizikas savo veikloje imantis rezultatyvių prevencijos ir apsaugos priemonių. Organizacijos vadovybė atsako už darbuotojų ir kitų suinteresuotų šalių, kuriems daro įtaką organizacijos veikla, sveikatą ir saugą.

Vertė

Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema yra skirta užtikrinti įmonės darbuotojų saugą ir sveikatą, mažinant nelaimingų atsitikimų darbe tikimybę ir darbuotojų sergamumą. Standarto reikalavimai įgalina organizaciją identifikuoti ir valdyti visas su kasdienine veikla ir neįprastomis situacijomis susijusias rizikas bei gerinti šio valdymo efektyvumą. Laikantis standarto reikalavimų, organizacija gali:
• gerinti veiklos efektyvumą ir taip sumažinti nelaimingų atsitikimų skaičių bei dėl to prarandamą gamybos laiką;
• didinti kontrolę ir sumažinti riziką, nustatant uždavinius, tikslus ir su tuo susijusią atsakomybę;
• demonstruoti savo įsipareigojimą užtikrinti organizacijos darbuotojų, nuosavybės ir įrengimų saugumą;
• demonstruoti įstatymų laikymąsi;
• gerinti savo reputaciją darbuotojų saugos ir sveikatos srityje;
• gerinti vidinę ir išorinę komunikaciją;
• gerinti saugos kultūrą organizacijoje.

Integruota vadybos sistema

Standarte ISO 45001 nėra reikalavimų, konkrečiai susijusių su kitais dalykais, pavyzdžiui, kokybe, socialine atsakomybe, aplinkos, saugumo ar finansų valdymu, nors jo elementai gali būti suderinti su tomis kitomis vadybos sistemomis arba į jas įtraukti. Dažnai darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema būna integruota su kitomis vadybos sistemomis, tokiomis kaip kokybės vadybos sistema pagal standarto LST EN ISO 9001:2015 reikalavimus, ar aplinkos apsaugos vadybos sistema pagal standarto LST EN ISO 14001:2015 reikalavimus. 
Pasikeitimai
Šiuo metu yra galiojantis darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos standartas LST 1977:2008 Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos. Reikalavimai (BS OHSAS 18001:2007). Šis standartas nebeteks galios nuo 2021-03-12 dienos.
Plačiau apie  UAB "Sertika" vadybos sistemos sertifikavimo procesą pateikiama dokumente „Vadybos sistemų sertifikavimo (atitikties vertinimo) nuostatai“ (čia) ir skiltyje „Aktualūs klausimai“ (čia).
Specialistas
Vadybos sistemų sertifikavimo padalinio vadovas