LST EN ISO 9001:2015

LST EN ISO 9001:2015 Kokybės vadybos sistemos sertifikavimas

Standarto žymuo

LST EN ISO 9001:2015 Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai (ISO 9001:2015) Quality management systems - Requirements (ISO 9001:2015) EN ISO 9001:2015.

Trumpai

ISO 9001 yra tarptautiniu mastu pripažintas standartas kokybės vadybos sistemos (kartais naudojamas trumpinys tiesiog KVS) įgyvendinimui. Vadybos sistemą pagal šį standartą yra pasirinkę daugiau nei pusės milijono organizacijų daugiau nei 150-je pasaulio šalių. ISO 9001 ypatinga dėmesį skiria klientui, tai sudaro prielaidas pasiekti jo maksimalaus pasitenkinimo, o tuo pačiu ir didesnio pelno. Akcentuojantis kliento pasitenkinimą, procesų valdymą, matavimą, nuolatinį tobulinimą ir didesnį aukščiausių vadovų dalyvavimą, ISO 9001 standartas gali būti taikomas ir paslaugų sferoje, ir pramonėje. Tarptautinis standartas remiasi ISO 9000 aprašytais kokybes vadybos principais. Aprašymai apima:
 • principo teiginį,
 • pagrindimą, kodėl principas yra svarbus organizacijai,
 • keletą su principu susijusių naudos pavyzdžių;
 • keletą galimų organizacijos veiksmingumo gerinimo, taikant principą, veiksmų pavyzdžių.
Kokybės vadybos sistemos įdiegimas, vystymas ir sertifikavimas yra strateginis organizacijos sprendimas, kuris gali padėti pagerini organizacijos veiksmingumą ir sukurti tvirtą pagrindą jos veiklai.

Tikslas

Šis tarptautinis standartas ISO 9001 skatina procesinio požiūrio taikymą kuriant, įgyvendinant ir gerinant kokybės vadybos sistemos rezultatyvumą, kad būtų padidintas klientų pasitenkinimas tenkinant klientų reikalavimus.

Vertė

Organizacijos, kuri įgyvendina kokybės vadybos sistemą pagal tarptautinio standarto reikalavimus, privalumai:
 • geriau suprantami ir atliepiami kliento poreikiai: auga klientų pasitenkinimo lygis;
 • vyksta sisteminis organizacijos veiklos procesų planavimas, vykdymas, kontrolė, gerinimas;
 • valdoma gaminių, procesų ir paslaugų kokybė;
 • resursai naudojami efektyviau;
 • aiškiai apibrėžtos pareigos ir įgaliojimai;
 • atliekamas nuolatinis rizikų vertinimas ir jų valdymas;
 • užtikrinama efektyvi komunikacija tarp dirbančiųjų;
Sertifikuotos vadybos sistemos pranašumai:
 • didinamas pasitikėjimą gamintoju ar paslaugų teikėju;
 • gerėja organizacijos reputacija ir įvaizdis;
 • konkurencinis pranašumas siūlant ar tiekiant produktus į Europos Sąjungos ar kitas šalis bei dalyvaujant viešuosiuose konkursuose.

Integruota vadybos sistema

Dažnai kokybės vadybos sistema būna integruota su kitomis vadybos sistemomis, tokiomis kaip aplinkos apsaugos vadybos sistema pagal standarto LST EN ISO 14001:2015 reikalavimus. Taip pat daugelyje sektorių buvo sukurti specialūs tam sektoriui kokybės vadybos sistemų standartai, pagrįsti šio tarptautinio standarto reikalavimais (pvz. LST EN 15224:2017 Kokybės vadybos sistemos. EN ISO 9001:2015 taikymas sveikatos priežiūrai). Vienuose iš standartų išdėstyti papildomi kokybės vadybos sistemų reikalavimai, kituose yra pateikiamos tik gairės, kaip taikyti šį standartą konkrečiame veiklos sektoriuje.
Daugiau apie ISO 9001:2015 standartą galite sužinoti čia: www.iso.org (anglų kalba).
Plačiau apie  UAB "Sertika" vadybos sistemos sertifikavimo procesą pateikiama dokumente „Vadybos sistemų sertifikavimo (atitikties vertinimo) nuostatai“ (čia) ir skiltyje „Aktualūs klausimai“ (čia).
Specialistas
Vadybos sistemų sertifikavimo padalinio vadovas