LST EN ISO 22000:2018

LST EN ISO 22000:2018 Maisto saugos vadybos sistemos sertifikavimas

Standarto žymuo

LST EN ISO 22000:2018 Maisto saugos vadybos sistemos. Bet kuriai maisto grandinės organizacijai keliami reikalavimai (ISO 22000:2018).

Trumpai

Maisto sauga yra susijusi su maistinės kilmės rizikos veiksnių buvimu maiste vartojimo metu (valgant). Kadangi maisto saugos rizikos veiksniai gali atsirasti bet kuriame maisto gamybos grandinės tarpsnyje, visoje maisto gamybos grandinėje yra būtinas atitinkamas valdymas. Į maisto gamybos grandinę patenka šios organizuotos struktūros: nuo pašarų gamintojų ir pirminių gamintojų iki maisto gamintojų, transportavimo ir sandėliavimo paslaugų teikėjų, mažmenininkų ir maisto paslaugų teikėjų (kartu su kitomis susijusiomis organizacijomis, pvz.: įrangos, pakavimo medžiagų, valiklių priedų ir sudedamųjų dalių gamintojais). Taip pat įtraukiami ir paslaugų teikėjai.
Šis standartas vienija rizikos veiksnių analizės ir svarbių valdymo taškų (RVASVT arba angliškai HACCP) sistemos principus ir maisto kodekso komisijos (Codex Alimentarius Commission) sukurtus jos taikymo reikalavimus.
Rizikos veiksnių analizė yra veiksmingos maisto saugos vadybos sistemos pagrindas, nes rizikos veiksnių analizės metu susisteminamos žinios, reikalingos veiksmingam valdymo priemonių deriniui sukurti. Šis tarptautinis standartas reikalauja, kad visi rizikos veiksniai, kurių pagrįstai galima tikėtis atsirandant maisto gamybos grandinėje, įskaitant ir tuos, kurie gali būti susiję su naudojamų procesų ir įrenginių tipu, būtų nustatomi ir įvertinami.

Tikslas

Šio tarptautinio standarto ISO 22000:2018 tikslas yra pasauliniu mastu suderinti maisto saugos vadybos maisto gamybos grandinės versle reikalavimus. Todėl standartas ypač skirtas taikyti organizacijoms, kurios siekia labiau sutelktos, nuoseklios ir integruotos maisto saugos vadybos sistemos, nei paprastai reglamentuojama įstatymų. Standartas reikalauja, kad organizacija, turinti savo maisto saugos vadybos sistemą, atitiktų visus su maisto sauga susijusius įstatymų ir reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Vertė

Įgyvendinus šio standarto reikalavimus (parengus vadybos sistemą), organizacijos deklaruoja, kad:
  • planuoja, įgyvendina, valdo, prižiūri ir atnaujina maisto saugos vadybos sistemą, skirtą užtikrinti, kad produktai, naudojami pagal numatomą paskirtį, būtų saugūs vartotojui,
  • įrodo atitiktį maisto saugai taikomiems įstatymų ir reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams,
  • nustato ir įvertina užsakovo reikalavimus bei įrodo atitiktį šiems abipusiškai suderintiems su maisto sauga susijusiems reikalavimams, siekiant, kad užsakovas būtų kuo labiau patenkintas,
  • visais su maisto sauga susijusiais klausimais deramai informuoja tiekėjus, užsakovus ir susijusias suinteresuotąsias maisto gamybos grandinės šalis,
  • užtikrina, kad organizacija laikytųsi nustatytos maisto saugos politikos,
  • įrodo minėtą atitiktį susijusioms suinteresuotosioms šalims.
Sertifikuotos vadybos sistemos pranašumai:
  • didinamas pasitikėjimą gamintoju ar paslaugų teikėju;
  • gerėja organizacijos reputacija ir įvaizdis;
  • konkurencinis pranašumas siūlant ar tiekiant produktus į Europos Sąjungos ar kitas šalis.

Integruota vadybos sistema

Šis tarptautinis standartas gali būti taikomas nepaisant kitų vadybos sistemos standartų. Jo įgyvendinimas gali būti suderintas arba apimti jau egzistuojančios susijusios vadybos sistemos reikalavimus, o organizacijos, kurdamos maisto saugos vadybos sistemą, atitinkančią šio tarptautinio standarto reikalavimus, gali remtis ir egzistuojančia (-iomis) vadybos sistema (-omis) (pvz. kokybės vadybos sistema pagal standarto LST EN ISO 9001 reikalavimus).
Diegiant, vystant ir sertifikuojant maisto saugos vadybos sistemą yra remiamasi lydinčiaisiais reikalavimais, tokiais kaip:
ISO/TS 22002-1:2009 Prerequisite programmes on food safety Food manufacturing;
ISO/TS 22002-2:2013 Prerequisite programmes on food safety Catering;
ISO/TS 22002-3:2011 Prerequisite programmes on food safety Farming;
ISO/TS 22002-4:2013 Prerequisite programmes on food safety Food packaging manufacturing;
ISO/TS 22002-6:2016 Prerequisite programmes on food safety Feed and animal food production;
LST EN ISO 22005:2007/P:2008 Atsekamumas pašarų ir maisto grandinėje. Sistemos kūrimo ir įgyvendinimo bendrieji principai ir pagrindiniai reikalavimai (ISO 22005:2007).

Pasikeitimai

LST EN ISO 22000:2018 keičia standartą LST EN ISO 22000:2005, kuris nuo 2021 metų birželio 29 d. nustoja galioti.
Plačiau apie standartą galite www.iso.org (anglų kalba).
Plačiau apie  UAB "Sertika" vadybos sistemos sertifikavimo procesą pateikiama dokumente „Vadybos sistemų sertifikavimo (atitikties vertinimo) nuostatai“ (čia) ir skiltyje „Aktualūs klausimai“ (čia).
Specialistas
Vadybos sistemų sertifikavimo padalinio vadovas