LST EN ISO 50001:2018

LST EN ISO 50001:2018 Energijos naudojimo vadybos sistemos sertifikavimas

Standarto žymuo

LST EN ISO 50001:2018 Energijos naudojimo vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo nurodymai (ISO 50001:2018).

Trumpai

Šis tarptautinis standartas ISO 50001 taikomas visų tipų ir didumų organizacijoms, neatsižvelgiant į geografinę padėtį, kultūrines ar socialines sąlygas. Sėkmingas standarto įgyvendinimas priklauso nuo visų organizacijos lygmenų ir funkcijų, ypač nuo aukščiausiosios vadovybės įsipareigojimų. Šiame tarptautiniame standarte apibrėžiami energijos naudojimo vadybos sistemos reikalavimai, kuriais remdamasi organizacija gali kurti ir įgyvendinti energijos naudojimo politiką bei nustatyti energijos naudojimo tikslus, užduotis ir veiksmų planus, atsižvelgiant į teisinius reikalavimus bei su energijos naudojimu susijusią informaciją. Energijos naudojimo vadybos sistemos leidžia organizacijai pasiekti prisiimtų politinių įsipareigojimų, atlikti atitinkamus veiksmus, būtinus energiniam efektyvumui pagerinti, ir pademonstruoti sistemos reikalavimų atitiktį šiam tarptautiniam standartui. Šis tarptautinis standartas taikomas veikloms, kurias kontroliuoja organizacija ir kur jis gali būti pritaikytas taip, kad atitiktų konkrečius organizacijos reikalavimus, įskaitant sistemos sudėtingumą, dokumentų lygmenį bei turimus išteklius.

Tikslas

Šio tarptautinio standarto tikslas - įgalinti organizacijas sukurti būtinas sistemas ir procesus, kad būtų pagerintas energinis efektyvumas, įskaitant energijos našumą, naudojimą ir sąnaudas. Šio tarptautinio standarto įgyvendinimas skatina mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją ir kitus neigiamus poveikius aplinkai bei energijos išlaidas taikant energijos naudojimo vadybos sistemas.

Vertė

Šio tarptautinio standarto taikymas pasaulio mastu lemia efektyvesnį turimų energijos išteklių panaudojimą, didina konkurencingumą ir mažina šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją bei kitą neigiamą poveikį aplinkai. Šis tarptautinis standartas taikomas neatsižvelgiant į naudojamos energijos rūšį.
Standarte ISO 50001 apibrėžiamų energijos naudojimo vadybos sistemos reikalavimų laikymasis leidžia organizacijai:
  • laikytis sisteminio požiūrio siekiant nuolat gerinti energinį efektyvumą, įskaitant energinį našumą, energijos naudojimą ir sąnaudas;
  • Padeda suprasti energijos suvartojimą lemiančius faktorius;
  • demonstruoti suinteresuotoms šalims, kad ji atitinka vykdomą energijos naudojimo politiką;
  • padeda apskaičiuoti numatomą energijos taupymą ir paskirstyti išteklius.
Sertifikuota vadybos sistema pagal standarto ISO 50001 reikalavimus, atitinka teisės akto dėl energijos vartojimo audito reikalavimus.

Integruota vadybos sistema

Šis tarptautinis standartas ISO 50001 pagrįstas bendraisiais ISO vadybos sistemų standartų elementais, užtikrinančiais aukšto lygio suderinamumą su ISO 9001 ir ISO 14001 ir t.t. Organizacija gali pasirinkti, ar integruoti šį tarptautinį standartą į kitas vadybos sistemas.
Pasikeitimai
LST EN ISO 50001:2018  standartas pakeičia ankstesnės redakcijos standartą ISO 50001:2011, kuris nuo 2021 m. lapkričio 29 d. nustoja galioti.
 
Daugiau apie LST EN ISO 50001:2018 standartą galite sužinoti čia: www.iso.org (anglų kalba).
Plačiau apie  UAB "Sertika" vadybos sistemos sertifikavimo procesą pateikiama dokumente „Vadybos sistemų sertifikavimo (atitikties vertinimo) nuostatai“ (čia) ir skiltyje „Aktualūs klausimai“ (čia).
Specialistas
Vadybos sistemų sertifikavimo padalinio vadovas