Standartai

Kas rengia  ir tvirtina standartus?

Tarptautinius standartus įprastai rengia Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) technikos komitetai.

Tarptautine standartizacijos organizacija (ISO) yra pasaulinė nacionalinių standartizacijos organizacijų (ISO narių) federacija.

Visose srityse, susijusiose su elektrotechnikos standartizacija, ISO artimai bendradarbiauja su Tarptautine elektrotechnikos komisija (IEC).

Kiekviena ISO narė, būdama suinteresuota tam tikra veiklos sritimi, kuriai yra sudarytas technikos komitetas, turi teisę turėti savo atstovus tame komitete.

Lietuvos standartizacijos departamentas – pripažinta nacionalinė standartizacijos institucija – yra Lietuvos Respublikos viešojo administravimo biudžetinė įstaiga. Jai keliami uždaviniai:

 • dalyvauti formuojant ir įgyvendinant kartu su suinteresuotomis šalimis valstybės politiką standartizacijos srityje;
 • sudaryti technikos komitetus Lietuvos standartams ir kitiems leidiniams rengti bei koordinuoti jų rengimą;
 • priimti, leisti ir platinti Lietuvos standartus ir kitus leidinius, kurie taikomi savanoriškai;
 • teikti informaciją apie Lietuvoje galiojančius standartus, techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūrų teisės aktus bei jų projektus Lietuvos institucijoms bei ūkio subjektams;
 • pagal kompetenciją atstovauti Lietuvos interesams Europos ir tarptautinių standartizacijos organizacijų veikloje
Tarptautines, vyriausybines ir nevyriausybines organizacijos, palaikančios ryšius su ISO, taip pat dalyvauja šiame darbe. UAB "Sertika" dalyvauja Lietuvos standartizacijos departamento technikos komitetų veikloje.

Plačiau apie Tarptautinę standartizacijos organizaciją (ISO)

Plačiau apie Lietuvos standartizacijos departamentą

Kas yra vadybos sistema?

Įmonės vadybos sistemos pagrindą sudaro rašytinės ir kontroliuojamos tvarkos (procedūros, darbo instrukcijos), kurios:

 • apibrėžia ir aiškina pagrindinius organizacijos procesus, kurie:
 • atitinka teisės aktų,
 • pasirinkto standarto, pagal kurį siekiama sertifikuoti vadybos sistemą,
 • organizacijos interesus,
 • klientų poreikius,
 • formuoja būdus, kaip įvertinti rizikas ir jas suvaldyti,
 • tai užtikrina procesų rezultatyvumą ir efektyvumą ir organizacijos sėkmę,
 • kuria ilgalaikę vertę.

Vadybos sistemos įdiegimas, vystymas, auditavimas ir sertifikavimas nepriklausomai nuo pasirenkamo standarto, yra vadovybės strateginis sprendimas.

Sistemos įdiegimas, vystymas, auditavimas ir sertifikavimas galimas bet kokios veiklos ar dydžio organizacijoje.

UAB "Sertika" atlieka įmonės vadybos sistemos(-ų) atitikties vertinimą: auditavimą ir sertifikavimą.

Specialistas
Vadybos sistemų sertifikavimo padalinio vadovas