Vadybos sistemų sertifikavimas

Vadybos sistemų sertifikavimas/
Atitikties vertinimas
Kas yra vadybos sistema?
Organizacijos vadybos sistemos pagrindą sudaro rašytinės ir kontroliuojamos tvarkos (procedūros, darbo instrukcijos), kurios:
  • apibrėžia ir aiškina pagrindinius organizacijos procesus, kurie:
i) atitinka teisės aktų, pasirinkto standarto, pagal kurį siekiama sertifikuoti vadybos sistemą, reikalavimus,
ii) organizacijos interesus,
iii) klientų poreikius,
  • formuoja būdus, kaip įvertinti rizikas ir jas suvaldyti.
  • užtikrina procesų rezultatyvumo ir efektyvumo valdymą, kas lemia organizacijos sėkmę.
Vadybos sistemos įdiegimas, vystymas, sertifikavimas, nepriklausomai nuo pasirenkamo standarto, yra vadovybės strateginis sprendimas.
Sistemos įdiegimas, vystymas, sertifikavimas galimas bet kokios veiklos ar dydžio organizacijoje.
UAB "Sertika" atlieka įmonės vadybos sistemos(-ų) sertifikavimą.
 
Kas yra vadybos sistemos sertifikavimas?
UAB "Sertika" vadybos sistemų sertifikavimo padalinys nuo 2008 m. atlieka įmonių vadybos sistemų atitikties vertinimą: vadybos sistemos auditavimą, sprendimų dėl vadybos sistemų sertifikatų išdavimo priėmimą, sertifikavimą. Sutrumpintai tai vadinama sertifikavimu.
Sertifikavimas (atitikties vertinimas) – procedūra, kuria sertifikavimo įstaiga pripažįsta, kad produktas, procesas, paslauga, fizinio asmens kvalifikacija atitinka nustatytus reikalavimus. Plačiau, kas yra sertifikavimas žiūrėkite "Vadybos sistemų sertifikavimo nuostatuose".
 
UAB "Sertika" vadybos sistemų sertifikavimo padalinys yra akredituota vadybos sistemų sertifikavimo įstaiga
UAB "Sertika" vadybos sistemų padalinys veiklą vykdo vadovaujantis LST EN ISO/IEC 17021-1 ir LST EN ISO/IEC 27006 standartų aktualių redakcijų reikalavimais, kitais susijusiais lydinčiaisiais norminiais dokumentais ir Lietuvos Respublikos Nacionalinio akreditacijos biuro (NAB), Europos akreditacijos organizacijos (EA) bei Tarptautinio akreditacijos forumo (IAF) reikalavimais.
Plačiau apie sertifikavimo įstaigos akreditavimą rasite http://nab.lrv.lt/lt/

Skundai ir apeliacijos

Apeliacija – atitikties įvertinimo objekto teikėjo kreipimasis į SERTIKĄ dėl persvarstymo sprendimo, kurį dėl šio objekto priėmė SERTIKA. Apeliaciją teikiančiam asmeniui pageidaujant, jam sudaroma galimybė dalyvauti apeliacijos nagrinėjimo procese.
Skundas – skirtingai nei apeliacija, asmens arba organizacijos nepasitenkinimo dėl SERTIKOS pateikimas, tikintis atsakymo.
Klientas ar jo Klientas gali pateikti skundą arba apeliaciją SERTIKAI dėl netinkamų veiksmų, susijusių su SERTIKOS veikla ar SERTIKOS Kliento veikla el. adresu: sertika@sertika.lt arba SERTIKOS korespondentiniu adresu: Savanorių pr. 271 – 255, 50131 Kaunas. Laišką adresuojant direktoriui.
SERTIKA per 20 darbo dienų nuo skundo / apeliacijos pateikimo jį išnagrinėja ir apie priimtą sprendimą informuoja skundo / apeliacijos pareiškėją.
Jei SERTIKOS priimtas sprendimas skundo / pareiškėjo pareiškėjo netenkina, jis gali pakartotinai teikti skundą / apeliaciją.
SERTIKA supranta, kad yra atsakinga už visus sprendimus visais apeliacijų ir skundų nagrinėjimo proceso lygiais ir neperduoda apeliacijų ir skundų nagrinėjimo trečiosioms šalims. SERTIKA užtikrina, kad apeliacijų ir skundų nagrinėjimo procese dalyvaujantys asmenys skirtųsi nuo tų, kurie atliko auditą ir priėmė sprendimus dėl sertifikavimo. SERTIKA užtikrina, kad apeliacijos ir skundų pateikimas, tyrimas ir sprendimas dėl apeliacijų apeliantui nebus diskriminaciniai.
Informacija dėl sertifikatų galiojimo statuso teikiama raštu. Jei norite sužinoti sertifikato galiojimo statusą, rašykite elektroniniu adresu sertika@sertika.lt.