Vadybos sistemų sertifikavimas


Ar privaloma priežiūros auditus atlikti kas metus?
Vadovaujantis sertifikuojančiai įstaigai taikomo standarto ISO/IEC 17021-1 Vadybos sistemos priežiūros auditai turi būti atliekami mažiausiai kartą per metus. Neatlikus priežiūros audito nustatytu periodiškumu, išduoti sertifikatai (jų galiojimas) yra stabdomi arba anuliuojami.
Kuriam laikui sudaroma sertifikavimo (atitikties vertinimo) sutartis?
Atitikties vertinimo (sertifikavimo) sutartis sudaroma 3 (trims) metams, nes atitikties sertifikatas išduodamas trims metams.
Kas yra žymi ir nežymi neatitiktis?
Žymi neatitiktis – vadybos sistemos neatitiktis, kuri turi / gali turėti įtakos vadybos sistemos gebėjimui pasiekti numatytus rezultatus.
Neatitiktis traktuojama kaip žymi, kai nustatoma, kad neatitiktis yra sisteminė, nors ir neturi didelės įtakos vadybos sistemai.
Nežymi neatitiktis – neatitiktis, kuri neturi netrukdo pasiekti numatytus rezultatus, tačiau neatitinka reikalavimų ir nėra sisteminė.
Vadovaujantis standarto ISO/IEC 17021-1 reikalavimais, žymi neatitiktis turi būti pašalinta ir įrodymai pateikti per tris mėnesius nuo žymios neatitikties nustatymo datos, tuo tarpu nežymios neatitikties pašalinimo rezultatyvumas vertinamas sekančio audito metu.
Iki kada privaloma pereiti prie standarto LST ISO 45001:2018 reikalavimų?
Tarptautinio akreditacijos forumo (toliau - IAF) Generalinės asamblėjos rezoliucija 2016-15 nustatytas tarptautinio standarto įgyvendinimo pereinamasis laikotarpis - 3 metai nuo jo išleidimo datos. Šis pereinamasis laikotarpis baigiasi 2021 m. kovo 12 d.
Vadovaujantis IAF sprendimu, nuo 2021 m. kovo 12 d. darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos vertinimas atliekamas tik pagal ISO 45001:2018 reikalavimus, o darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos pagal LST 1977:2008 (BS OHSAS 18001) nuostatas, sertifikato galiojimas bus panaikintas.
Iki kada privaloma pereiti prie standarto LST EN ISO 22000:2018 reikalavimų?
2018 m. birželio 19 d. išleistas standartas ISO 22000:2018 „Food safety management systems - Requirements for any organization in the food chain“ (Maisto saugos vadybos sistemos. Bet kuriai maisto grandinės organizacijai keliami reikalavimai, toliau - ISO 22000:2018).
Tarptautinio akreditacijos forumo (toliau - IAF) Generalinės asamblėjos rezoliucija 2017-16 nustatytas tarptautinio standarto įgyvendinimo pereinamasis laikotarpis - 3 metai nuo jo išleidimo datos. Pereinamasis laikotarpis baigiasi 2021 m. birželio 19 d.
Vadovaujantis IAF sprendimu, nuo 2021 m. birželio 19 d. maisto saugos vadybos sistemos atitikties vertinimas atliekamas pagal ISO 22000:2018 reikalavimus. Maisto saugos vadybos sistemos atitikties vertinimo pagal LST EN ISO 22000:2005 nuostatas sertifikato galiojimas bus panaikintas nuo 2021 m. birželio 19 d.
Kas yra lygiavertis sertifikatas LST EN ISO 9001 sertifikatui?
Viešųjų pirkimų techninėje specifikacijoje minimas terminas „lygiavertis standartas (sertifikatas)“ reiškia sertifikatą, kuris yra išduotas įstaigų, įsteigtų kitose ES valstybėse, kurias yra sertifikavusi Europos Bendrijos teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkanti sertifikavimo įstaiga. Kitaip sakant, Lietuvos sertifikavimo įstaigos išduotam sertifikatui LST EN ISO 9001:2015 lygiavertis sertifikatas yra kitos šalies sertifikavimo įstaigos išduotas sertifikatas (pvz. Latvijoje įsteigtos sertifikuojančios įstaigos išduotas sertifikatas LVS EN ISO 9001:2015).
Kur galima įsigyti standartus?

Standartus galima įsigyti Lietuvos standartizacijos departamente (www.lsd.lt), tarptautinėje standartizacijos organizacijoje (www.iso.org), taip pat kitų šalių standartizacijos departamentuose.

Kur galima naudoti sertifikavimo ženklus?
UAB Sertika sertifikavimo ženklų naudojimo taisyklės yra dokumentuotos dokumente „Vadybos sistemų sertifikavimo (atitikties vertinimo) nuostatai“ (nuoroda čia).
Klientas turi teisę demonstruoti logotipo ženklus, laikydamasis naudojimo taisyklių:
1) Ženklas yra skirtas reklamuoti, kad Kliento vadybos sistema sertifikuota, galima naudoti ant Kliento dokumentų bei reklaminės medžiagos. Sertifikavimo ženklai gali būti tik SERTIKA išduoti (t.y. ženklai, kuriuose matoma sertifikuojanti įstaiga).
2) Ženklas negali būti naudojamas ant pačių produktų ar jų pirminių pakuočių, nes taip sudaromas klaidingas įspūdis, kad sertifikuoti patys produktai, paslaugos ir procesai. Ženklas negali būti naudojamas ant laboratorinių bandymų, kalibravimo protokolų ar kontrolės ataskaitų, nes tokie dokumentai šiame kontekste yra laikomi produktais. Klientas, norėdamas reklamuoti, kad jo produktai gaminami naudojant sertifikuotą vadybos sistemą, gali ant antrinės produkto pakuotės rašyti, pvz. „Produktas gaminamas taikant vadybos sistemą. Kliento „XXXXX“ (kokybės, aplinkosaugos) vadybos sistema atitinka (ISO 9001, ISO 14001) ir pan. standartų reikalavimus. Vadybos sistemos atitikties vertinimą atlieka SERTIKA“.
3) Ženklas gali būti naudojamas reklamuojant tik tą veiklos sritį, kuri nurodyta ant sertifikato ir negali būti sudaromas įspūdis, kad sertifikuota VS apima sritis, kurios neįtrauktos į sertifikatą. Sertifikuotas klientas įsipareigoja nedaryti ir neleisti jokių klaidinančių pranešimų apie jos sertifikavimą, bei nenaudoti ir neleisti naudoti sertifikavimo dokumento, ar bet kurios jo dalies ir logotipo klaidinančiu būdu.
Ar galima skirtingas tos pačios organizacijos vadybos sistemas, pvz. Kokybės ir aplinkos apsaugos, sertifikuoti skirtingose sertifikavimo įstaigose?
Tos pačios organizacijos skirtingos vadybos sistemos gali būti sertifikuojamos skirtingose sertifikavimo įstaigose.
Ar vadybos sistemą privaloma sertifikuoti?
Įdiegtos vadybos sistemos sertifikavimas nėra privalomas, jis yra savanoriškas. Trečiosios šalies išduotas sertifikatas įrodo Klientams organizacijos gebėjimą gaminti produktus, teikti paslaugas laikantis visų nustatytų reikalavimų.
Praktika rodo, kad vadybos sistemos sertifikavimas dažnai tampa vienu iš konkurencinių pranašumų, o neretai net ir būtina sąlyga, organizacijoms, siūlančioms ar tiekiančioms produktus į Europos Sąjungos ar kitas šalis bei dalyvaujančioms viešuosiuose konkursuose.
Visgi, yra išimtis, kai pasirenkamas gaminio įteisinimo būdas – tam tikras atitikties vertinimo modelis, kuris  apima vadybos sistemos vertinimą, tokiu atveju sistema privalo būti sertifikuota.
Kas yra akredituotas sertifikatas?
Akredituotas sertifikatas yra akredituotas sertifikuojančios įstaigos (Lietuvoje akredituotų įstaigų sąrašą galima rasti Nacionalinio akreditacijos biuro oficialiame puslapyje) išduotas sertifikatas su akreditacijos simboliu.
Kam taikomi standarto ISO 13485 reikalavimai?
Šiame tarptautiniame standarte nurodyti reikalavimai, taikomi kokybės vadybos sistemai, kurią gali naudoti organizacijos, dalyvaujančios viename ar keliuose medicinos priemonės gyvavimo ciklo etapuose, įskaitant medicinos priemonių projektavimą ir tobulinimą, gamybą, laikymą ir platinimą, įrengimą, priežiūrą, galutinį eksploatavimo nutraukimą ir pašalinimą bei susijusios veiklos (pvz., techninės pagalbos) kūrimą arba teikimą. Šiame tarptautiniame standarte nurodytais reikalavimais taip pat gali vadovautis minėtosioms organizacijoms produktą (pvz., žaliavą, dalis, surenkamuosius mazgus, medicinos priemones, sterilizavimo paslaugas, kalibravimo paslaugas, platinimo paslaugas ir priežiūros paslaugas) teikiantys tiekėjai arba išorės šalys.
Europoje EN ISO 13485:2016 yra  harmonizuotas su Europos Medicinos reglamentu. Tokiu būdu ISO 13485 sertifikatas tampa ypač svarbus siekiant gauti teisę ženklinti medicinos produktus CE ženklu.
Ar vadybos sistemos turėjimas yra privalomas?
Vadybos sistemos įdiegimas organizacijose yra vadovybės strateginis sprendimas. Dažniausiai jis nėra privalomas, tačiau kai kurie teisės aktai reglamentuoja, kad atitinkama veikla užsiimanti organizacija turėtų įdiegtą vadybos sistemą (pvz. statybine veikla užsiimanti organizacija, t.y. Rangovas „[...] turi būti įdiegęs kokybės vadybos sistemą“, Lietuvos Respublikos statybos įstatymas). Taip pat aktualu ir dėl medicinos priemonės sertifikavimo (detaliau žiūrėti ISO 13485)
Specialistas
Aptarkime jums rūpimus klausimus dėl vadybos sistemos sertifikavimo