LST EN ISO 50001 auditas, sertifikavimas, priežiūra

Kaip sertifikuoti ISO 50001 Energijos naudojimo vadybos sistemą

Kur rasti oficialų standarto LST EN ISO 50001 pavadinimą ir galiojančią standarto redakciją?

Aktualią standarto redakciją, standarto keitinius ar korekcijas visada rasite Lietuvos standartizacijos departamento svetainėje.
LST EN ISO 50001:2018 Energijos naudojimo vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo nurodymai.
EN ISO 50001:2018 Energy management systems - Requirements with guidance for use.

Trumpai apie ISO 50001

Šis tarptautinis standartas ISO 50001 taikomas visų tipų ir didumų organizacijoms, neatsižvelgiant į geografinę padėtį, kultūrines ar socialines sąlygas. Sėkmingas standarto įgyvendinimas priklauso nuo visų organizacijos lygmenų ir funkcijų, ypač nuo aukščiausiosios vadovybės įsipareigojimų. Šiame tarptautiniame standarte apibrėžiami energijos naudojimo vadybos sistemos reikalavimai, kuriais remdamasi organizacija gali kurti ir įgyvendinti energijos naudojimo politiką bei nustatyti energijos naudojimo tikslus, užduotis ir veiksmų planus, atsižvelgiant į teisinius reikalavimus bei su energijos naudojimu susijusią informaciją. Energijos naudojimo vadybos sistemos leidžia organizacijai pasiekti prisiimtų politinių įsipareigojimų, atlikti atitinkamus veiksmus, būtinus energiniam efektyvumui pagerinti, ir pademonstruoti sistemos reikalavimų atitiktį šiam tarptautiniam standartui. Šis tarptautinis standartas taikomas veikloms, kurias kontroliuoja organizacija ir kur jis gali būti pritaikytas taip, kad atitiktų konkrečius organizacijos reikalavimus, įskaitant sistemos sudėtingumą, dokumentų lygmenį bei turimus išteklius.

ISO 50001 tikslas

Šio tarptautinio standarto tikslas - įgalinti organizacijas sukurti būtinas sistemas ir procesus, kad būtų pagerintas energinis efektyvumas, įskaitant energijos našumą, naudojimą ir sąnaudas. Šio tarptautinio standarto įgyvendinimas skatina mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją ir kitus neigiamus poveikius aplinkai bei energijos išlaidas taikant energijos naudojimo vadybos sistemas.

ISO 50001 vertė

Šio tarptautinio standarto taikymas pasaulio mastu lemia efektyvesnį turimų energijos išteklių panaudojimą, didina konkurencingumą ir mažina šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją bei kitą neigiamą poveikį aplinkai. Šis tarptautinis standartas taikomas neatsižvelgiant į naudojamos energijos rūšį.
Standarte ISO 50001 apibrėžiamų energijos naudojimo vadybos sistemos reikalavimų laikymasis leidžia organizacijai:
  • laikytis sisteminio požiūrio siekiant nuolat gerinti energinį efektyvumą, įskaitant energinį našumą, energijos naudojimą ir sąnaudas;
  • Padeda suprasti energijos suvartojimą lemiančius faktorius;
  • demonstruoti suinteresuotoms šalims, kad ji atitinka vykdomą energijos naudojimo politiką;
  • padeda apskaičiuoti numatomą energijos taupymą ir paskirstyti išteklius.

Sertifikuota vadybos sistema pagal standarto ISO 50001 reikalavimus, atitinka teisės akto dėl energijos vartojimo audito reikalavimus.

Ar įmanoma integruoti LST EN ISO 55001 su kitais standartais?

LST EN ISO 55001 standartas gali būti integruojamas į vieną efektyviai valdomą sistemą kartu su šiais standartais:

  1. ISO 9001 - kokybės valdymo sistemos standartas. Integracija su ISO 55001 padeda organizacijoms užtikrinti, kad jų turtų valdymo procesai būtų suderinti su bendrais kokybės valdymo principais, užtikrinant visapusišką veiklos efektyvumą ir klientų pasitenkinimą.

  2. ISO 14001 - aplinkosaugos valdymo sistemos standartas. Ši integracija padeda organizacijoms valdyti savo turtus taip, kad būtų minimalus neigiamas poveikis aplinkai ir skatinamas tvarus turtų naudojimas.

  3. ISO 45001 - darbuotojų saugos ir sveikatos valdymo sistemos standartas. Integracija su ISO 55001 padeda organizacijoms užtikrinti, kad jų turtų valdymo procesai taip pat atitiktų darbuotojų saugos ir sveikatos standartus, mažinant riziką ir sukurdami saugią darbo aplinką.

  4. ISO/IEC 27001 - informacijos saugumo valdymo sistemos standartas. Šio standarto integravimas su ISO 55001 yra svarbus organizacijoms, kurios turi tvirtas turto ir informacijos saugumo poreikius, užtikrinant, kad turto valdymo procesai būtų saugūs ir patikimi.

  5. ISO 13485 - medicinos prietaisų kokybės valdymo sistemos standartas. Šio standarto integracija su ISO 55001 yra svarbi organizacijoms, kurios gamina ar naudoja medicinos prietaisus, užtikrinant, kad turto valdymo procesai atitiktų aukštus kokybės ir saugos standartus.

Plačiau apie integruotą kokybės vadybos sistemą galite rasti skiltyje: "Integruota kokybės vadybos sistema".

Nuo ko pradėti sertifikavimo procesą?

Kad galėtume pateikti pasiūlymą, užpildykite paraišką ir atsiųskite elektroniniu paštu: vs@sertika.lt

Nuoroda į paraiškos atsisiuntimą

Turite papildomų klausimų dėl vadybos sistemos sertifikavimo?

Specialistas
Jūsų klausimo laukia
Vadybos sistemų sertifikavimo padalinio vadovas