LST ISO 45001 auditas, sertifikavimas, priežiūra

Kaip sertifikuoti ISO 45001 Darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistemą

Kur rasti oficialų standarto LST ISO 45001 pavadinimą ir galiojančią standarto redakciją?

Aktualią standarto redakciją, standarto keitinius ar korekcijas visada rasite Lietuvos standartizacijos departamento svetainėje.
LST ISO 45001:2018 Darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistemos. Reikalavimai ir taikymo nurodymai (tapatus ISO 45001:2018).
ISO 45001:2018 Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for use (ISO 45001:2018, identical).

Apie ISO 45001 trumpai

ISO 45001 standartas (keičiantis BS OHSAS 18001 standartą) yra tarptautinis standartas, keliantis reikalavimus darbuotojų saugos ir sveikatos (žinoma kaip DSS) vadybos sistemai. Įmonėje diegiama vadybos sistema sudarys galimybę organizacijai užtikrinti saugias ir sveikas darbo vietas, užkirsti kelią su darbu susijusioms traumoms ir susirgimams ir nuolat gerinti jos veiksmingumą. DSS vadybos sistemos įgyvendinimas yra organizacijos strateginis ir veiklos sprendimas.

ISO 45001 tikslas

Pagrindinis darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) vadybos sistemos tikslas – užtikrinti darbuotojų saugos ir sveikatos rizikos ir galimybių vadybos struktūrą. Standarte ISO 45001:2018 nurodoma, kad „DSS vadybos sistemos tikslas ir numatomi rezultatai - užkirsti kelią su darbu susijusioms darbuotojų traumoms ir susirgimams bei užtikrinti saugias ir sveikas darbo vietas“. Organizacijai yra labai svarbu eliminuoti pavojus ir sumažinti DSS rizikas savo veikloje imantis rezultatyvių prevencijos ir apsaugos priemonių. Organizacijos vadovybė atsako už darbuotojų ir kitų suinteresuotų šalių, kuriems daro įtaką organizacijos veikla, sveikatą ir saugą.

ISO 45001 vertė

Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema yra skirta užtikrinti įmonės darbuotojų saugą ir sveikatą, mažinant nelaimingų atsitikimų darbe tikimybę ir darbuotojų sergamumą. Standarto reikalavimai įgalina organizaciją identifikuoti ir valdyti visas su kasdienine veikla ir neįprastomis situacijomis susijusias rizikas bei gerinti šio valdymo efektyvumą. Laikantis standarto reikalavimų, organizacija gali:
• gerinti veiklos efektyvumą ir taip sumažinti nelaimingų atsitikimų skaičių bei dėl to prarandamą gamybos laiką;
• didinti kontrolę ir sumažinti riziką, nustatant uždavinius, tikslus ir su tuo susijusią atsakomybę;
• demonstruoti savo įsipareigojimą užtikrinti organizacijos darbuotojų, nuosavybės ir įrengimų saugumą;
• demonstruoti įstatymų laikymąsi;
• gerinti savo reputaciją darbuotojų saugos ir sveikatos srityje;
• gerinti vidinę ir išorinę komunikaciją;
• gerinti saugos kultūrą organizacijoje.

Ar įmanoma integruoti LST ISO 45001 su kitais standartais?

LST ISO 45001 standartas gali būti integruojamas į vieną efektyviai valdomą sistemą kartu su šiais standartais:

  1. ISO 9001 - kokybės valdymo sistemų standartas. Integracija su ISO 45001 padeda organizacijoms užtikrinti, kad jų produktai ir paslaugos būtų ne tik aukštos kokybės, bet ir sukurti bei teikiami saugioje ir sveikoje darbo aplinkoje.

  2. ISO 14001 - aplinkosaugos valdymo sistemų standartas. Šių dviejų standartų integracija leidžia organizacijoms efektyviai valdyti tiek aplinkosaugos, tiek darbuotojų saugos ir sveikatos aspektus, skatinant tvarumą ir atsakomybę už aplinkos apsaugą bei darbuotojų gerovę.

  3. ISO/IEC 27001 - informacijos saugumo valdymo sistemų standartas. Integracija su ISO 45001 gali būti svarbi organizacijoms, kuriose darbuotojų sauga ir sveikata yra susijusios su informacijos saugumu, pavyzdžiui, užtikrinant saugias darbo vietas ir apsaugant darbuotojų asmeninius duomenis.

  4. ISO 50001 - energijos valdymo sistemų standartas. Bendradarbiavimas tarp ISO 45001 ir ISO 50001 gali padėti organizacijoms sukurti saugesnę ir efektyvesnę darbo aplinką, mažinant energijos suvartojimą ir skatinant tvarų išteklių naudojimą.

  5. ISO 22000 - maisto saugos valdymo sistemų standartas. Maisto pramonėje ISO 45001 ir ISO 22000 integracija yra itin svarbi, nes ji užtikrina tiek darbuotojų saugą ir sveikatą, tiek maisto produktų saugą ir kokybę.

Plačiau apie integruotą kokybės vadybos sistemą galite rasti skiltyje: "Integruota kokybės vadybos sistema".

Nuo ko pradėti sertifikavimo procesą?

Kad galėtume pateikti pasiūlymą, užpildykite paraišką ir atsiųskite elektroniniu paštu: vs@sertika.lt

Nuoroda į paraiškos atsisiuntimą

Turite papildomų klausimų dėl vadybos sistemos sertifikavimo?

Specialistas
Jūsų klausimo laukia
Vadybos sistemų sertifikavimo padalinio vadovas