ISO Standartai

ISO standartai

Kas rengia ir tvirtina ISO/IEC standartus?

  • Tarptautinius standartus įprastai rengia Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) technikos komitetai.
  • Tarptautine standartizacijos organizacija (ISO) yra pasaulinė nacionalinių standartizacijos organizacijų (ISO narių) federacija.
  • Visose srityse, susijusiose su elektrotechnikos standartizacija, ISO artimai bendradarbiauja su Tarptautine elektrotechnikos komisija (IEC). Kiekviena ISO narė, būdama suinteresuota tam tikra veiklos sritimi, kuriai yra sudarytas technikos komitetas, turi teisę turėti savo atstovus tame komitete.

Kokia Lietuvos standartizacijos departamento rolė ISO/IEC standartų kūrime ir koordinavime?

Lietuvos standartizacijos departamentas – pripažinta nacionalinė standartizacijos institucija – yra Lietuvos Respublikos viešojo administravimo biudžetinė įstaiga. Jai keliami uždaviniai:

  • Dalyvauti formuojant ir įgyvendinant kartu su suinteresuotomis šalimis valstybės politiką standartizacijos srityje;
  • Sudaryti technikos komitetus Lietuvos standartams ir kitiems leidiniams rengti bei koordinuoti jų rengimą;
  • Priimti, leisti ir platinti Lietuvos standartus ir kitus leidinius, kurie taikomi savanoriškai;
  • Teikti informaciją apie Lietuvoje galiojančius standartus, techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūrų teisės aktus bei jų projektus Lietuvos institucijoms bei ūkio subjektams;
  • Pagal kompetenciją atstovauti Lietuvos interesams Europos ir tarptautinių standartizacijos organizacijų veikloje.

Kokia SERTIKA rolė Europos standartų projektų kūrime?

UAB "Sertika" dalyvauja Lietuvos standartizacijos departamento technikos komitetų veikloje, čia nagrinėjame viešajai apklausai pateiktus Europos standartų projektus, teikiame siūlymus, balsuojame, ar standartų projektai paruošti tinkamai.

Kaip išsirinkti tinkamą Jūsų organizacijai vadybos sistemos standartą?

Vadybos sistemos standartų spektras platus, paprastai įmonės pradeda dirbti su kokybės vadybos sistema ISO 9001.

Kas yra vadybos sistema?

Vadybos sistema - struktūrizuotas metodų ir procesų rinkinys, kuris padeda bet kokio dydžio organizacijai efektyviai valdyti ir koordinuoti savo išteklius, veiklas ir sprendimus, siekiant pasiekti nustatytus tikslus. Tai apima įmonės politikų nustatymą, procesų planavimą, veiklos stebėseną, kokybės valdymą, atitikimą teisės aktams ir standartams, rizikos valdymą ir nuolatinį tobulėjimą. Vadybos sistemos įdiegimas, vystymas, sertifikavimas, nepriklausomai nuo pasirenkamo standarto, yra vadovybės strateginis sprendimas. Vadybos sistemos įdiegimas, vystymas, auditavimas ir sertifikavimas nepriklausomai nuo pasirenkamo standarto, yra vadovybės strateginis sprendimas.
UAB "Sertika" atlieka įmonės vadybos sistemos(-ų) atitikties vertinimą: auditavimą ir sertifikavimą.

Nuo ko pradėti sertifikavimo procesą?

Kad galėtume pateikti pasiūlymą, užpildykite paraišką pagal pasirinktą standartą ir atsiųskite elektroniniu paštu: vs@sertika.lt

Nuoroda į paraiškos atsisiuntimą

Turite papildomų klausimų dėl vadybos sistemos sertifikavimo?

Specialistas
Jūsų klausimo laukia
Vadybos sistemų sertifikavimo padalinio vadovas