Vadybos sistemos sertifikavimas

Kas yra vadybos sistemų sertifikavimas/
Atitikties vertinimas

Kas yra vadybos sistemos sertifikavimas?

Sertifikavimas (atitikties vertinimas) – procedūra, kuria sertifikavimo įstaiga pripažįsta, kad produktas, procesas, paslauga, fizinio asmens kvalifikacija atitinka nustatytus reikalavimus. Plačiau, kas yra sertifikavimą:

Kokia yra vadybos sistemos paskirtis?

Vadybos sistema - struktūrizuotas metodų ir procesų rinkinys, kuris padeda bet kokio dydžio organizacijai efektyviai valdyti ir koordinuoti savo išteklius, veiklas ir sprendimus, siekiant pasiekti nustatytus tikslus. Tai apima įmonės politikų nustatymą, procesų planavimą, veiklos stebėseną, kokybės valdymą, atitikimą teisės aktams ir standartams, rizikos valdymą ir nuolatinį tobulėjimą. Vadybos sistemos įdiegimas, vystymas, sertifikavimas, nepriklausomai nuo pasirenkamo standarto, yra vadovybės strateginis sprendimas.

SERTIKA audituoja ir sertifikuoja įmonių vadybos sistemas

UAB "Sertika" vadybos sistemų sertifikavimo padalinys nuo 2008 m. atlieka įmonių vadybos sistemų atitikties vertinimą: vadybos sistemos auditavimą, sprendimų dėl vadybos sistemų sertifikatų išdavimo priėmimą, sertifikavimą. 

SERTIKA yra akredituota vadybos sistemų sertifikavimo srityje

UAB "Sertika" vadybos sistemų padalinys veiklą vykdo vadovaujantis LST EN ISO/IEC 17021-1 ir LST EN ISO/IEC 27006 standartų aktualių redakcijų reikalavimais, kitais susijusiais lydinčiaisiais norminiais dokumentais ir Lietuvos Respublikos Nacionalinio akreditacijos biuro (NAB), Europos akreditacijos organizacijos (EA) bei Tarptautinio akreditacijos forumo (IAF) reikalavimais.
 • SERTIKA vadybos sistemų atitikties vertinimo veiklą (auditavimą ir sertifikavimą) nuolat prižiūri ir audituoja Nacionalinis akreditacijos biuras
 • Plačiau apie SERTIKA akreditaciją galite rasti čia: SERTIKA akreditavimo sritis.
 • Įmonės SERTIKA bei KLIENTO atsakomybės ir pareigos apibrėžiamos vadybos sistemų sertifikavimo nuostatuose, kurie yra neatsiejama paslaugų teikimo dalis abiem šalims. Nuorodą į nuostatus galite rasti šio puslapio dešiniame kampe.

Kaip valdomi skundai ir apeliacijos SERTIKOJE?

Apeliacija - atitikties įvertinimo objekto teikėjo kreipimasis į SERTIKĄ dėl persvarstymo sprendimo, kurį dėl šio objekto priėmė SERTIKA. Apeliaciją teikiančiam asmeniui pageidaujant, jam sudaroma galimybė dalyvauti apeliacijos nagrinėjimo procese.

Skundas - skirtingai nei apeliacija, asmens arba organizacijos nepasitenkinimo dėl SERTIKOS pateikimas, tikintis atsakymo.

Kur teikti apeliaciją ar skundą?

 • Klientas ar jo Klientas gali pateikti skundą arba apeliaciją SERTIKAI dėl netinkamų veiksmų, susijusių su SERTIKOS veikla ar SERTIKOS Kliento veikla:
               1) El. pašto adresu: sertika@sertika.lt arba;
               2) SERTIKOS korespondentiniu adresu: Mituvos g. 2 – 255, 50131 Kaunas. Laišką adresuojant direktoriui.
 • SERTIKA per 20 darbo dienų nuo skundo / apeliacijos pateikimo jį išnagrinėja ir apie priimtą sprendimą informuoja skundo / apeliacijos pareiškėją.
 • Jei SERTIKOS priimtas sprendimas skundo / pareiškėjo netenkina, jis gali pakartotinai teikti skundą / apeliaciją.
 • SERTIKA supranta, kad yra atsakinga už visus sprendimus visais apeliacijų ir skundų nagrinėjimo proceso lygiais ir neperduoda apeliacijų ir skundų nagrinėjimo trečiosioms šalims.
 • SERTIKA užtikrina, kad apeliacijų ir skundų nagrinėjimo procese dalyvaujantys asmenys skirtųsi nuo tų, kurie atliko auditą ir priėmė sprendimus dėl sertifikavimo.
 • SERTIKA užtikrina, kad apeliacijos ir skundų pateikimas, tyrimas ir sprendimas dėl apeliacijų apeliantui nebus diskriminaciniai.

Kaip sužinoti, ar sertifikatas galioja?

 • SERTIKA informaciją apie klientų sertifikatų galiojimą kaupia Sertifikatų registre.
 • Jei norite sužinoti sertifikato galiojimo statusą, rašykite el. paštu: sertika@sertika.lt
 • Informacija dėl sertifikatų galiojimo statuso teikiama raštu.

Anuliuoti, sustabdyti bei pakeisti sertifikatai:

Sertika anuliuoti ir/ar sustabdyti sertifikatai.

Sertika pakeisti sertifikatai

Nuo ko pradėti sertifikavimo procesą?

Kad galėtume pateikti pasiūlymą, užpildykite paraišką pagal pasirinktą standartą ir atsiųskite elektroniniu paštu: vs@sertika.lt

Nuoroda į paraiškos atsisiuntimą

Turite papildomų klausimų dėl vadybos sistemos sertifikavimo?

Specialistas
Jūsų klausimo laukia Vadybos sistemų sertifikavimo padalinio vadovas